Database of African Theses and Dissertations including Research (DATAD-R)

Volhoubare voorsiening van geselekteerde munisipale dienste in Centurion : 'n polities-geografiese ondersoek

Show simple item record

dc.contributor Pienaar, P. A. (Petrus Arnoldus), 1945-
dc.creator De Jager, Anna Elizabeth
dc.date 2009-08-25T10:54:15Z
dc.date 2009-08-25T10:54:15Z
dc.date 2009-08-25T10:54:15Z
dc.date 2001-11
dc.date.accessioned 2018-06-27T17:08:39Z
dc.date.available 2018-06-27T17:08:39Z
dc.identifier De Jager, Anna Elizabeth (2009) Volhoubare voorsiening van geselekteerde munisipale dienste in Centurion : 'n polities-geografiese ondersoek, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1547>
dc.identifier http://hdl.handle.net/10500/1547
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1547>
dc.description Text in Afrikaans
dc.description In this study the relationship between political decision making, spatial change and provision of selected municipal services was investigated. Legislation and policy, spatial demarcation and local government structures are determined by political decision making on various government levels. The international system as well as the local history and factors leading to spatial change impact on municipal demarcation and service delivery. Demographic change due to re-delimitation of boundaries, densification within the area of jurisdiction and immigration imply that service requirements change. In 1994/5, the rural and residential areas were incorporated to the former Verwoerdburg and formed the Southern Pretoria Metropolitan Substructure (Centurion). In December 2000 Centurion lost its autonomous status and was incorporated as administrative unit into the larger Tshwane Metropolitan Municipality. Restructuring have implications for the political representation of communities, the spatial extension of service networks, priority areas, and the location of service provision points.
dc.description In hierdie studie is die verband tussen politieke besluitneming, ruimtelike verandering en die lewering van geselekteerde munisipale dienste ondersoek. Wetgewing en beleid, ruimtelike afbakening en plaaslikeowerheidstrukture word deur politieke besluitneming op verskillende regeringsvlakke bepaal. Die internasionale sisteem, asook plaaslike historiese gebeure en aanleidende faktore tot ruimtelike verandering het 'n impak op beide munisipale afbakening en dienslewering. Demografiese verandering as gevolg van die herbepaling van grense, verdigting binne die regsgebied en immigrasie impliseer dat diensbehoeftes verander. Landelike en residensiele gebiede is in 1994/5 by die voormalige Verwoerdburg geinkorporeer om die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur (Centurion) te vorm. In Desember 2000 het die Stadsraad van Centurion sy outonome status verloor en is as administratiewe eenheid by die groter Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit geinkorporeer. Herstrukturering het implikasies vir die politieke verteenwoordiging wat gemeenskappe geniet, die ruimtelike uitbreiding van diensnetwerke, prioriteitsgebiede en die plasing van dienstevoorsieningspunte.
dc.description Geography
dc.description M.A. (Geografie)
dc.format 1 online resource (172 leaves)
dc.language af
dc.subject Political geography
dc.subject Spatial change
dc.subject Boundaries
dc.subject Sustainable municipal services
dc.subject Sustainability
dc.subject Selected municipal services
dc.subject Service networks
dc.subject Centurion
dc.subject Pretoria
dc.subject Tshwane Metropolitan Municipality
dc.subject Politieke geografie
dc.subject Ruimtelike verandering
dc.subject Grense
dc.subject Volhoubare munisipale dienste
dc.subject Geselekteerde munisipale dienste
dc.subject Diensnetwerke
dc.subject Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit
dc.subject 320.80968227
dc.subject Centurion (South Africa) -- Politics and government
dc.subject Municipal services -- South Africa -- Centurion
dc.subject Municipal government -- South Africa -- Centurion
dc.subject Sustainable development -- South Africa -- Centurion
dc.subject Political geography
dc.title Volhoubare voorsiening van geselekteerde munisipale dienste in Centurion : 'n polities-geografiese ondersoek
dc.title The sustainable provision of selected municipal services in Centurion : a politico-gepgraphical investigation
dc.type Dissertation


Files in this item

Files Size Format View
dissertation_de jager_ae.pdf 3.479Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DATAD-R


Browse

My Account