Database of African Theses and Dissertations including Research (DATAD-R)

Vrylating van die gevangene : historiese ontwikkeling en penologiese perspektief

Show simple item record

dc.contributor Cilliers, C. H.
dc.creator Bothma, Roelf Gerhardus Petrus
dc.date 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date 2015-01-23T04:24:06Z
dc.date 1995-09
dc.date.accessioned 2018-06-27T17:12:16Z
dc.date.available 2018-06-27T17:12:16Z
dc.identifier Bothma, Roelf Gerhardus Petrus (1995) Vrylating van die gevangene : historiese ontwikkeling en penologiese perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15791>
dc.identifier http://hdl.handle.net/10500/15791
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15791>
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Hierdie navorsing is gerig op die vrylating van die gevangene en bet ten doel om aan die hand van 'n literatuurstudie, die Suid-Afrikaanse vrylatingstelsel binne die korrektiewe sisteem, histories met die nodige penologiese perspektief te beskryf. Aangesien bestaande Suid-Afrikaanse penologiese literatuur arm is aan inligting met betrekking tot die vrylating van die gevangene en meer spesifiek die vorme van vrylating, is verskeie bronne geidentifiseer ten einde historisiteit saam te vat en kontemporere beleid in die verband te bespreek. Alhoewel 1910 as vertrekpunt geneem is, is die fokus in die grootste mate geplaas op ontwikkeling sedert 1962. Bepaalde aksies deur onder andere die Inrigtingskomitee en Paroolraad kulmineer in die vrylating van die gevangene en om die rede bet die navorser ook die samestelling, bevoegdhede en werksaamhede van vermelde liggame nagevors en beskryf.
dc.description This research is aimed at the release of the prisoner and the objective is to historically elucidate the release system within the South African correctional system on the basis of a literature study, with the necessary penological perspective. Considering the fact that the existing literature on penology has hardly any information regarding the release of the prisoner and more specifically the different types of release, various sources have been identified in order to condense the historical information and to discuss contemporary policy in this regard. Although 1910 was taken as the starting point, the focus has largely been placed on development since 1962. Specific actions by, inter alia, the Institutional Committee and the Parole Board culminate in the release of the prisoner and for this reason the compilation, the competencies and the activities of the mentioned bodies were also described by the researcher.
dc.description M.A. (Penologie)
dc.description Sociology
dc.format 1 online resource (xv, 335 leaves)
dc.language af
dc.subject 364.62096
dc.subject Parole -- South Africa
dc.subject Criminals -- Rehabilitation -- South Africa
dc.subject Alternatives to imprisonment -- South Africa
dc.subject Amnesty -- South Africa
dc.title Vrylating van die gevangene : historiese ontwikkeling en penologiese perspektief
dc.type Dissertation


Files in this item

Files Size Format View
dissertation_bothma_rgp.pdf 5.030Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DATAD-R


Browse

My Account