Database of African Theses and Dissertations including Research (DATAD-R)

Organisational climate and work motivation amongst employees of a service organisaion in the Free State

Show simple item record

dc.contributor Heslop, K. A.
dc.creator Bezuidenhoud, Leon
dc.date 2018-08-30T12:50:46Z
dc.date 2018-08-30T12:50:46Z
dc.date 2001
dc.date.accessioned 2018-08-30T22:39:58Z
dc.date.available 2018-08-30T22:39:58Z
dc.identifier http://hdl.handle.net/11660/9199
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11660/9199
dc.description English: The aim of the current research was to investigate organisational climate and work motivation among employees working in a service organisation In the Free State region. A biographical questionnaire, work motivation questionnaire and organisational climate questionnaire were administered to 152 respondents working 111 several departments in the service organisation involved in the research. Pearson's product-moment correlation, multiple analysis of variance (MANOVA) and Stepwise multiple regression analyses were conducted to determine the relationship between the two constructs, the effects of biographical variables on organisational climate and work motivation, and the variance in organisational climate and work motivation based on biographical variables, respectively. Correlational analysis revealed there is a significant relationship between organisational climate and work motivation, including most of the dimensions of each of the variables under investigation. Multiple Analysis of Variance (MANOVA) revealed several biographical factors (language, educational qualification, gender and tenure) had a significant effect on perceived organisational climate, whilst educational qualification and tenure had a significant effect on work motivation. More specifically, Scheffe's Multiple Comparison revealed Afrikaans speaking employees differed significantly in their perception of organisational climate from the other language groups represented in the research. In addition, individuals who had completed diplomas differed significantly from those who had obtained other qualifications with respect to their perception of organisational climate. Stepwise Multiple regression analysis revealed several biographical variables (home language, gender, job category, age and educational qualification) significantly explained the variance in organisational climate, whilst educational qualification was the only variable accounting for the variance in work motivation amongst employees in the service organisation investigated. However, caution needs to be exercised in the interpretation of the findings obtained, since a convenience sample, drawn exclusively from one service organisation, was utilised. Recommendations are provided for management to improve an organisation's climate and thereby motivation of employees. Finally, recommendations for future research are provided 111 the light of methodological shortcomings inherent in the research design.
dc.description Afrikaans:'n Ondersoek is geloods na die organisatoriese klimaat en werksmotivering onder werknemers van 'n diensorganisasie in die Vrystaat Streek. 'n Biografiese vraelys, 'n werksmotivering vraelys sowel as 'n organisatoriese klimaat vraelys is voltooi deur 152 respondente van verskeie departemente van die diensorganisasie. Pearson se produkmomentkorrelasie, 'n meervoudige analise van afwykings (MANOY A) en Stapsgewyse meervoudige regressie analise is gebruik om die verwantskap tussen die twee konsepte, die uitwerking van biografiese veranderlikes op die organisatoriese klimaat en werksmotivering, en die variasie in die organisatoriese klimaat en werksmotivering te bepaal. Korrelerende analise het bewys dat daar 'n beduidende verwantskap tussen organisatoriese klimaat en werksmotivering bestaan, met die meeste dimensies van die veranderlikes in hierdie ondersoek 111 ag geneem. Meervoudige analise van variasie (MANOV A) het getoon dat verskeie biografiese faktore (taal, opvoedkundige kwalifikasies, geslag en dienstyd) 'n beduidende uitwerking het op die waarneembare organisatoriese klimaat, terwylopvoedkundige kwalifikasies en dienstyd weer 'n beduidende uitwerking op werksmotivering getoon het. Scheffe se meervoudige vergelyking het meer spesifiek getoon dat Afrikaanssprekende werknemers beduidend verskil in hul persepsie van organisatoriese klimaat in vergelyking met die ander taalgroepe wat in die studie verteenwoordig word. So ook, het persone met diplomas beduidend verskil van dié met ander kwalifikasies ten opsigte van hul persepsie van organisatoriese klimaat.Stapsgewyse meervoudige regressie analise het verskeie biografiese veranderlikes (moedertaal, geslag, werkskategorie, ouderdom en opvoedkundige kwalifikasie) aan die lig gebring wat die variasie in organisatoriese klimaat beduidend verklaar het, terwylopvoedkundige kwalifikasie die enigste veranderlike was wat aan die variasie in werksmotivering toegeskryf kon word onder die werknemers van dié betrokke diensorganisasie. Versigtigheid moet egter aan die dag gelê word by die vertolking van die bevindinge hierin vervat, aangesien 'n geriefsmonster, verkry uit 'n enkele diensorganisasie, deurgaans gebruik is. Aanbevelings word aan bestuur gemaak oor hoe om die organisatoriese klimaat te verbeter wat op sy beurt sal lei tot gemotiveerde werknemers. Ten slotte, word aanbevelings ook gemaak vir toekomstige navorsing weens die inherente metodologiese tekortkominge van die navorsingsontwerp.
dc.description National Research Foundation (NRF)
dc.language en
dc.publisher University of the Free State
dc.rights University of the Free State
dc.subject Employee motivation
dc.subject Corporate culture
dc.subject Organizational effectiveness
dc.subject Dissertation (M.Soc.Sc. (Industrial Psychology))--University of the Free State, 2001
dc.title Organisational climate and work motivation amongst employees of a service organisaion in the Free State
dc.type Dissertation


Files in this item

Files Size Format View
BuzuidenhoudL.pdf 17.69Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DATAD-R


Browse

My Account